KIẾN THỨC WEB

A. Yêu cầu đối với giáo trình thiết kế web

 1. Phần mềm Notepad++
 2. Phần mềm Dreamweaver CS 6 (hoặc DW CS3 bản Portable)
 3. Phần mềm XAMPP
 4. WordPress

B. Nội dung giáo trình thiết kế web

Bài 1: Tổng quan về HTML

 • Web tĩnh và web động
 • Cấu trúc một thẻ HTML
 • Các thẻ cơ bản trong HTML
  • In đậm, in nghiêng, gạch chân
  • Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới
  • Danh sách không có thứ tự
  • Danh sách có thứ tự
  • Tạo liên kết đến một trang web
  • Tạo liên kết đến địa chỉ e-mail

Bài 2: Table trong HTML

 • Thẻ Heading: H1 đến H6
 • Màu nền và ảnh nền trang web
 • Làm việc với bảng

Bài 3: Form trong html

 • Giới thiệu về form trong html
 • Các thành phần và thuộc tính trong form
 • Xác thực dữ liệu của dữ liệu (validate)

Bài 4: Định dạng nội dung trang web bằng CSS

 • Giới thiệu về CSS
 • Trình bày cú pháp CSS
 • Phân loại CSS
  • Inline
  • Internal
  • External
 • CSS cơ bản
  • Background
  • Text
  • Font
  • Border
  • Margin và Padding
 • Bố cục website với css

Bài 5: Hệ quản trị nội dung website với wordpress 

 • Giới thiệu các CMS phổ biến
 • Giới thiệu WordPress (Tổng quan về WordPress, Các phiên bản)
 • Cài đặt XAMPP
 • Cài đặt WordPress
 • Giới thiệu về 2 thành phần Frontend và Backend

Bài 6: Trình đơn, chuyên mục và bài viết trong WordPress

 • Tạo menu trong wordpress
 • Tạo chuyên mục trong wordpress
 • Tạo và chỉnh sửa bài viết trong wordpress

Bài 7: Chỉnh sửa giao diện web và plugin trong wordpress

 • Chỉnh sửa website trong wordpress
 • Plugin trong wordpress
 • Theme trong wordpress