Lý thuyết

Khai báo

<script language=”javascript”>

    alert(“Hello World!”);

</script>

Javascript đặt ở đâu trong PHP hoặc Html

Đặt ở đầu, body, html

Ví dụ 1

<html>

    <head>

        <title></title>

        <script language=”javascript”>

            alert(“Hello World!”);

        </script>

    </head>

    <body>

    </body>

</html>

Ví dụ 2

<input type=”button” onclick=”alert(‘Xin chào các bạn’)” value=”Click Me”/>

Hộp thoại Thông báo trong Javascript

Ví dụ 1:

<html>

  <head>

  </head>

  <body>

    <input type=”button” onclick=”alert(‘Xin chào các bạn’)” value=”Click Me”/>

  </body>

</html>

Ví dụ 2

<html>

    <head>

        <title></title>

        <script language=”javascript”>

            confirm(“Do you like js.net”);

        </script>

    </head>

    <body>

    </body>

Ví dụ 3

</html>

<html>

    <head>

        <title></title>

        <script language=”javascript”>

            var t = prompt(“Nhập tên của bạn”, ”);

            alert(t);

        </script>

    </head>

    <body>

    </body>

</html>

Khai báo biến như thế nào?

var username;

Gán giá trị

var username = 'Lập trình Javascript';

in giá trị

document.write(username);

Lấy giá trị

1. Lấy giá trị của thẻ HTML chỉ định

Ví dụ 1

<p id=”id_cua_toi”>Hãy đọc tôi đi.</p>

var element = document.getElementById(‘id_cua_toi’);

Ví dụ 2

<script type=”text/javascript”>

    function showcommentform() {

        var data = “Name:<input type=’text’ name=’name’>”

                + “<br>Comment:<br><textarea rows=’5′ cols=’80’></textarea>”

                + “<br><input type=’submit’ value=’Post Comment’>”;

        document.getElementById(‘mylocation’).innerHTML = data;

    }

</script>

Ví dụ 3

<form name=”myForm”>

  <input type=”button” value=”comment” onclick=”showcommentform()”>

  <div id=”mylocation”></div>

</form>

2. Đối tượng document

Ví dụ 1

<html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″>

<title>Vi du doi tuong document trong JavaScript</title>

<script type=”text/javascript”>

    function printValue() {

        var name = document.form1.name.value;

        alert(“Welcome: ” + name);

    }

</script>

</head>

<body>

    <form name=”form1″>

        Enter Name: <input type=”text” name=”name” />

        <input type=”button” onclick=”printValue()” value=”Display Name” />

    </form>

</body>

</html>

Ví dụ 2

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

function gettext(){
var s = document.getElementById(“txtname”).value;
alert(s);
}

}

</script>

</head>

<body>

<input type=”text” id=”txtname” />
<input type=”button” value=”click here” onclick=”gettext()”/>

</body>

</html>

Trả lời