Sự kiện và bài tập trong javascript

<script language="javascript">
function xuly() {
  var a= parseInt(document.getElementById('a').value);
  var b= parseInt(document.getElementById('b').value);
  var ketqua= a + b;
  kq.innerHTML = ketqua;
}

</script>
<form action="#" method="get" name="ten">
  a:<input type='text' id='a'> <br>
  b:<input type='text' id='b'><br>
   <input type="button" value="cộng" onclick="xuly()">
 </form>
 <input type="button" value="Màu chữ xanh" onclick="document.getElementById('kq').style.color='blue';">
 <input type="button" value="Màu chữ vàng" onclick="document.getElementById('kq').style.color='yellow';">
 <input type="button" value="Màu nền đỏ" onclick="document.getElementById('kq').style.backgroundColor ='red';">
 <div id="kq"></div>


1 Bài tập viết 1 hàm sử dụng sự kiện onclick, đổi màu dòng chẵn, dòng lẽ (sử dụng bảng hoặc thẻ div)
2 bài tập thay đỏi nội dung trong 1 của 1 thẻ div
3 bài tập Thay đổi hiển thị hình ảnh trong 1 thẻ div
4 Bài tập hiện/ ẩn thẻ div (dùng trong hộp thoại tìm kiếm)
5 Bài tập chọn và bỏ chọn các nút checkbox
6 bài tập hiện thoại hộp thoại đăng nhập khi nhấn nút đăng nhập

Trả lời