Xem dữ liệu trong MySQL với PHP (Bài 8)

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP – Câu lệnh

Từ một bảng

SELECT column_name(s) FROM table_name

Hoặc chúng ta có thể sử dụng ký tự * để xem dữ liệu của tất cả các cột

SELECT * FROM table_name

Để tìm hiểu thêm về SQL, vui lòng xem bài giảng Truy vấn dữ liệu trong SQL

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP – Ví dụ

Một ví dụ đơn giản về xử lý xem dữ liệu từ bảng accounts của cơ sở dữ liệu tên php1_db

<?php
 $hostname = 'localhost:3306';
 $username = 'root';
 $password = '';
 $dbname = "php1_db";
 $conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password, $dbname);
 if (!$conn) {
  die('Không thể kết nối: ' . mysqli_error($conn));
  exit();
 }
 $sql = 'SELECT * FROM accounts';
 $result = mysqli_query($conn, $sql);
 if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    // Hiển thị kết quả
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "Account Name: " . $row["accountname"]. ", Account Password: " . $row["accountpwd"]. "<br>";
  }
 } else {
    echo "Không có tài khoản nào";
 } 
 mysqli_close($conn);
?>

Trả lời